1
منتشره در دو ماهنامه چشم انداز ايران شماره 142 مورخ آبان و آذر 1402 با عنوان فرعي "غزه به ما چه مربوط است"

يكي گفت: به ما چه مربوط است؟ فلسطين را مي‌گفت.
آن ديگري: حماس را محكوم كرد، كه به فكر مردم خود نيست.
برخي رسانه‌هاي غرب هم با شيطنت هميشگي‌شان مهر داعش را به عمليات حماس مي‌زنند.
- حال من مي‌مانم با اين «قباي ژنده خود كه به كجا بياويزش، در اين شب سرد زمستان»
- خدايا اين چيست كه نصيب ما كرده‌اي؟ به كدامين گناه؟ چرا فلسطيني را چنين آواره كرده‌اي و حاكميت ما را در پي نخود سياه بمب اتم فرستادي كه روزي ترتيب اسرائيل را بدهد.
- چرا با اين «هوش و استعداد انساني و سرزميني»، و «با اين تمدن تاريخي هزاران ساله»، با اين سرهاي پرشورِ «لبيك» گفته نتوانيم راه «بدون سلاح اتمي» را كه اول انقلاب نويد آن داده شده بود در پيش بگيريم.
- چرا جوانان ما كه روزي با آن سرهاي پرشور با عبور از آتش و خون سر از پا نشناخته به فلسطين مي‌رفتند، چنين بي‌تفاوت و سردرگم شده‌اند.
- خدايا اين همه درماندگي و بيچارگي گناه كيست؟ به كدامين گناه ما است؟
- آيا هم