1
بله خودم هم می‎دانم که شعر نیست مِر است، اما معنی و مقصود که روشن است؛ روشنِ روشن، بدون هیچ ابهام. آره! راستش این است که مدت‎ها بود بفهمی نفهمی به این رسیده بودم، اما همیشه به کردار نمی‎شد. گاهی چنین کرده بودم. اما گاهی هم نه، برعکس می‎شد. من هم که فردی بودم جدا ناشدنی از دیگران بر حسب باور عمومی به پیروی از آدم‎های عاقل با عُرضه، خیال می‎کردم ارزان فروختن نشان خرفتی و خریت و پپه‎گی است و گران خریدن هم بدتر از آن. خلاصه انسان نباید بگذارد کلاه سرش برود باید تا می‎تواند ارزان بخرد و گران بفروشد. خوب برای چه؟ برای این‎که هرچه بیشتر دارا بشود، دارا بشود برای چه؟ برای قدرتمند شدن، دارا و قدرتمند بشود برای چه؟ برای خوشبخت شدن و آسایش داشتن.