3
تابستان 1359 بود، بعد از انقلاب و پس از جدا شدن از سازمان، زماني كه فوج فوج خبرنگار و فيلم‌ساز و روزنامه‌نگار و روشنفكران و انديشمندان و فيلسوفان، انگشت حيرت به دهان، به ايران سرازير مي‌شدند تا بلكه از كار اين ملت سر در بياورند.
اين سخن يكي از اين فرانسوي‌ها بود، درباره شخصي كه براي ديدن و سبك و سنگين كردن‌اش از آن طرف دنيا تا خيابان ري، كوچه آب منگل پايين آمده بود.
اروپايي‌ها بيشتر كنجكاو بودند بدانند اين چه ملتي است كه اينگونه ناگهان جهان و جهانيان را در حيرت فرو برده است. كساني كه در برابر ارتش تا دندان مسلح شاه، قوي‌ترين و پيشرفته‌ترين كشور منطقه اين چنين سينه سپر كرده بودند. به روايت خبرگزاري‌هاي خارجي «سينه لُخت در برابر تانك و مسلسل» يادآور بهار پراك و مقاومت لهستاني‌ها در برابر تانك‌هاي ارتش شوروي!
حالا يكي از اين انسان‌ها را در برابر خود مي‌ديد كه در كوچه آب منگل در خيابان ري پايين شهر تهران با فروتني چهار زانو روي زمين نشسته، فروتن و بي ادعا، بي هيچ نگهبان و محافظ، بي هيچ تشريفات، بي هيچ توپ و تانك و مسلسل، در خانه‌اي نيمه آجري، نيمه خشتي كوچك و محقر در براب
2
بيست و شش روز از حمله غافلگيرانه حماس به مجتمع‌هاي مرزي اسرائيل و پاسخ وحشيانه ارتش اسرائيل به ساكنان غزه مي‌گذرد. اسرائيل و رسانه‌هاي متصل و وابسته يا تحت تأثير تبليغات صهيونيسم بين‌المللي تا جايي كه در توانشان بود بر طبل «تروريسم» كوبيدند و با مهارتي كه در پردازش دروغ و مظلوم نمايي دارند به انواع متنوع و پيچيده در رسانه‌ها به ويژه با يادآوري «هولوكاست» به بازسازي نمايش مظلوميت قوم يهود پرداختند.
فاجعه كشتار يهوديان توسط نازي‌ها و حتي ستمي كه در سده‌هاي گذشته در اروپاي عصر مدرن بر آنان رفته بر كسي پوشيده نيست. با اين حال از آن هنگام تا كنون به شدت مسخ شده و مورد سوء استفاده واقع شده است. آژانس ملي يهود به ياري نهادهاي ثروت و قدرت حاكم بر جهان هرگونه تلاش براي پرس و جو از چند و چون اين داستان از طرف شخصيت‌هاي ادبي، علمي و سياسي جهان را چنان سركوب كرده كه ديگر كسي جرأت پرسش و كنجكاوي هم ندارد.

منتشر شده در8 نوامبر2023 در كانال تلگرام ايران فردا
1
ما به دنبال اين هستيم كه مي‌بينيم: آيا خيزش «زن، زندگي، آزادي» گونه‌اي از اشكال جديد مقاومت است و يا چه رگه‌هايي از آن چنين بوده؟ و به‌طور كلي در پرتو اشكال جديد مقاومت چگونه مي‌توان جنبش اخير را از اين بابت توضيح داد.

اين مطلب در كانال تلگرام ايران فردا با حذفياتي در مقدمه و آخر مطلب منتشر گرديده است.