1
این نوشته در نشریه چشم انداز ایران شماره ادریبهشت و خرداد 1391 به چاپ رسیده است:

نام مارکس و مارکسیسم از یک قرن و نیم پیش تا کنون به طور ایجابی با واژه هایی نظیر سوسیالیسم، پرولتاریا، آزادی، برابری، برادری، عدالت، انقلاب، دیالکتیک، ماتریالیسم، رهایی، کمونیسم و ... و طور سلبی با واژه های فئودالیسم، مالکیت، سرمایه، برده داری، دین، بیگانگی، ایده آلیسم، امپریالیسم، استعمار، استثمار و ... و در دنیای سیاست و کشورداری با انقلاب های آزادیبخش و ضداستعماری و ضد امپریالیستی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین و با نام های چه گوارا، کاسترو، کوبا، ویتنام، کره، چین، مائوتسه تونگ، لنین و خاطرات تلخ اردوگاه های کار اجباری سیبری، کشتار دومیلیون نفر در کامبوج، محاکمات ناجوانمردانه، ترورها و شکنجه های درون سازمانی و ... دست کم به واسطه برچسب سوسیالیسم و کمونیسم گره خورده است.