3
مصاحبه منتشر شده در نشريه هفته مونترال در ارتباط با كتاب «از ناسوت تا لاهوت»
2
مقاله منتشر شده در شماره 116 نشريه چشم انداز ايران.
1
مقاله منتشر شده در نشريه چشم انداز ايران، ارديبهشت و خرداد 1398.