1
هسته اصلي انديشه‎ جماعت گرايانه يا در اصلاح زبان فرانسه «كمونوتاريسم» (Communautarisme) عبارت از يك نظريه در جامعه‎شناسي و در نتيجه فلسفه سياسي است داير بر عدم استقلال فرد از جامعه. به اين معني كه فرد وابسته به عناصر فرهنگي، قومي، مذهبي، و به طور كلي اجتماعي است به‎طوري كه بدون فهم اين عناصر و تأثير پذيري از آن‎ها وضعيت فردي قابل فهم و قابل گزارش نيست.

مصاحبه منتشر شده در بهمن ماه 1394 در ماهنامه ايران فردا.