2
متن سخنراني ايراد شده در نگارخانۀ دانشكدۀ هنرهاي تجسمي پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، به تاريخ 11 ارديبهشت 1396.
1
متن مصاحبه منتشر شده مورخ 31 تيرماه 1396 در ماهنامه ايران فردا.