نامه پيوست ابتدا با عنوان محرمانه براي رييس دانشگاه ارسال  شده بود
.پس از ان چون هيچ توجهي به ان نشد به همان شكل محرمانه براي وزير علوم
ارسال گرديد
اكنون با گذشت 4 سال ازان تاريخ چون معلوم شد از جانب ايشان نيز مورد بي
توحهي واقع شده  به پيوست منتشر ميشود و اين در حالي كه در بيشتر
دانشگاههاي معتبر والبته غربي جها ن قوانين بسيار جدي و سخت گيرانه اي
براي اين گونه موارد وجود د دارد
2
نوشته چاپ شده در مجله هفته مونترال شماره 582 ارديبهشت 1399
1
طرح جديد آمريكايي – اسرائيلي، ترامپ – نتانياهو، نه يك معامله يا تجارت خوب و مهم است و نه حتي كلاه‌برداري قرن آن‌چنان كه باسم نعيم رهبر ارشد حماس آن را «كلاه‌برداري قرن» ناميده است.
هيچ‌كدام از اين نام‌ها بهتر از «فرمان» يا «دستور» تسليم ماهيت واقعي و فراگير آن را روشن نمي‌كند.
قابل‌انكار نيست كه مي‌تواند براي بعضي‌ها يك طرح صلح يا تجارت خوب قرن باشد؛ براي نژادپرستان و دست راستي‌هاي تندروي اسرائيل و طرفداران پر و پا قرص صهيونيسم در تمامي جهان و چه‌بسا براي اقليت كوچكي از اعراب در فلسطين و سراسر جهان كه از اين درگيري طولاني خسته و عاصي شده‌اند و براي بعضي دولتمردان و اعراب ثروتمند كه همواره در هر فرا كنشي سوداي معامله‌اي پرسود در سر مي‌پرورند و آرامش قبرستاني، خفت‌بار و تحقيرآميز را به مقاومت پايان‌ناپذير يا دست‌كم مقاومتي كه فرجام آن معلوم نيست ترجيح مي‌دهند. با شناختي كه اكنون از پيرامونيان نزديك ترامپ و حلقه اصلي سياست‌گذاري آمريكا، در تمام جهان وجود دارد. ترديدي نيست كه اين طرح نه ادامه فرآيند آغازشده در دولت‌هاي قبلي آمريكا اعم از دولت جمهوري‌خواهِ بوش و كارتر است و نه ك