1
در خردادماه سال 1367 رئيس دانشكده استعفاء داده بود و دانشكده مدتي بدون رياست مانده بود. بنا به اصرار تعدادي از اعضاي هيأت علمي و دانشجويان پس از يكي دو ماه مقاومت اين مسئوليت را به عهده گرفتم.
تحليل پيوست درواقع برنامه پيشنهادي براي ارتقاي وضعيت آموزشي دانشكده است. كه در بدو تصدي به شوراي مديريت دانشگاه ارائه شد.
طي سه سال و نيم بخشي از اين برنامه تحقق يافت و دانشكده از يك آموزشگاه (بخش دانشگاهي) كه حتي در خود دانشگاه علم و صنعت كسي آن را جدي نمي‌گرفت تبديل به دانشكدهاي در خور توجه و حتي بنابر اظهار ديگران در آن هنگام پيشاهنگ آموزش معماري شد.