1
متن سخنراني ايراد شده در همايش بين المللي زنان و زندگي شهري 22 آذر 1395 برج ميلاد.