1
این نوشته در نشریه چشم انداز ایران شماره اسفند 1391 و فروردین 1392 به چاپ رسیده است:

دلایل ورود روشنفکران و اندیشمندان به مسئله مناقشه اسراییل و فلسطین، اظهر من الشمس است. هر مسئله ای در جهان، مسئله تمام بشریت است. هر ظلمی در گوشه ای از جهان واقع شود، ظلم به تمام انسان هاست، بویژه امروز که پیوستگی افراد با یکدیگر بیشتر شده، این پیوند توسط روشنفکران و اندیشمندان سراسر جهان، روز به روز بیشتر احساس می شود. فضای مجازی، بیش از پیش انسان های زیست کره را به یکدیگر نزدیک کرده است. اگر در دوران گذشته، وضعیت زندگی بشر در یک واحد جغرافیایی-سیاسی، تاثیری در سرنوشت واحدهای دیگر نداشت، امروز نه تنها سرنوشت قاره ها به یکدیگر نزدیک شده، بلکه بشر در آستانه نزدیک شدن به سرنوشت مشترک با کائنات است.