روزنامه ايران در تاريخ 7 مهر ماه 1393 نوشته اي با نام اينجانب چاپ كرد در حالي كه اين نوشته با اينكه نظرات اينجانب را در برداشت، توسط شخص ديگري نوشته شده بود. بنابراين با ارسال نامه اي به روزنامه ايران، اين موضوع را اطلاع داده و از قبول مسئوليت در قبال اين نوشته سرباز زدم. متن نامه اينجانب و همچنين لينك مطلب را در روزنامه ايران در ادامه مطلب بخوانيد.