1
این نوشته در نشریه چشم انداز ایران شماره آبان و آذر 1389 به چاپ رسیده است:

در هر گونه رویکرد اجتماعی نسبت به مسئله زنان، باید در درجه اول چند نکته را بررسی کرد، نخست مسئله زیست جهان مردان و زنان یا زیست جهان مردانه و زنانه و تفاوت های زنان و مردان است. مسائل جنبش فمینیستی و مطالبات حقوقی زنان در درجه دوم قرار دارد و سرانجام مسئله سوم عبارت است از امکانات و استعدادهایی که با اتکا به تصویری از آینده جهان در مقابل زنان قرار دارد و پاسخ به این پرسش که آیا آینده جهان برای برآمدن زنان در صحنه های اجتماعی مساعد است یا نه؟ در مورد مسئله زیست جهان باید اشاره کرد که مجموعه شرایط حیاتی، تاریخی، اجتماعی و ساختار فیزیولوژیک است که زیست جهان زنان را می سازد. تردیدی نیست که زیست جهان زنان متشکل از سه وجه است، وجه تاریخی، اجتماعی و ارگانیک یا زیست شناختی.