1
مصاحبه با روزنامه ايران منتشر شده در تاريخ 12 دي 1396.
«از ناسوت تا لاهوت» جديد‌ترين كتاب حميد نوحي‌است كه ماه گذشته از سوي شركت سهامي انتشار به بازار آمد. اين كتاب نمايشنامه‌اي است كه براساس زندگي، آرا و انديشه‌هاي ماركس و گاندي شكل گرفته است: انساندوستي و عدالت طلبي و آرمانگرايي. حميد نوحي متولد 1323 اصفهان بود، آرشيتكت است شاگرد پدر دكتر علي شريعتي، در سال 1341 و 1340 با بزرگاني چون طالقاني، بازرگان، سعيد محسن و حنيف‌نژاد همسفر و هم سخن بود. ديپلم مطالعات پيشرفته (D.E.A) را در دانشگاه پاريس دوازدهم فرانسه در رشته شهرسازي و آمايش سرزمين (1976) گرفت. و بيش‌از 150 مقاله علمي بويژه با محوريت مباني نظري در معماري منتشر كرد و به‌عنوان استاد در دانشگاه تهران به تدريس مي‌پردازد. در حوزه تأليف و ترجمه آثاري چون «آرمان شهر اسلامي: نگاهي پديدار شناسانه به مراسم حج»، «گسست‌هاي اندوهبار: روان رنجوري و بحران اجتماعي»، «مقاومت، آفرينش است»، «مبارزه، مقاومت و زندگي»، «بوم شناسي و فلسفه توسعه» و «فلسطيني آواره»، «سرشت اهريمني پول» و... را در كارنامه‌اش دارد.